Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej
Stary Lubotyń- wieśœ gminna w powiecie ostrowskim, położona w Międzyrzeczu Łomżyńskim. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wiosce pochodzą z XIII wieku, aœ pierwsze informacje o szkole sięgają XVIII wieku, kiedy to przy miejscowej parafii powstała szkółka parafialna, podlegająca Komisji Edukacji Narodowej. Wiadomo, że szkoła istniała również w okresie zaborów. Dokładniejsze dane dotyczą okresu po upadku powstania styczniowego. Uczniowie z Lubotynia w niewielkim zakresie wzięli również udział w strajkach szkolnych w 1907 roku i walczyli o wprowadzenie języka polskiego do szkół. Brak jest niestety informacji na temat działania szkoły w okresie I wojny światowej. Z okresu niepodległej Polski pierwsze informacje o szkole w Starym Lubotyniu pochodzą z 1919 roku. W okresie międzywojennym istniała tu powszechna szkoła dwuklasowa. Początkowo nauka odbywała się w wynajętych domach prywatnych, później zajęcia przeniesiono do wyremontowanego budynku drewnianego (niedawny SKR). W okresie wojny budynek uległ zniszczeniu. Po II wojnie œświatowej zajęcia odbywały się w budynku starej gminy. Sytuacja ta trwała aż do 1968 roku, kiedy wybudowano nowy budynek szkolny w obecnym miejscu.
W wyniku reformy ośœwiaty przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych szkołę przemianowano na Zbiorczą Szkołę Gminną, której podlegały szkoły niepełne w Podbielu, Gniazdowie. Koskowie i Rząśœniku. Pogorszyły się warunki nauczania, gdyż zaczęło brakować sal lekcyjnych, a i te istniejące nie były dostosowane do tak licznych klas. Z tych względów salę gimnastyczną podzielono na 2 sale lekcyjne. Klasy były bardzo liczne, – ponad trzydziestu uczniów w każdej. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzono na boisku szkolnym lub szkolnym korytarzu. W latach dziewięćdziesiątych prowadzono rozbudowę szkoły, dobudowano nową cz궜ć z szeœcioma salami lekcyjnymi oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem i nadbudową, w której znajdują się trzy sale lekcyjne. Swój udział wniosło tu również społeczeństwo całej gminy, wykupując cegiełki na rozbudowę szkoły rozprowadzane przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Starym Lubotyniu. W ostatnich latach władze gminne przeprowadziły termomodernizację budynku oraz remont elewacji. Szkoła całkowicie zmieniła swój wygląd. Zagospodarowano również teren wokół szkoły. Przed frontem budynku (starą czꜶcią) znajduje się ogródek. Z tyłu budynku boiska sportowe. W roku 2006 dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy p. Ireneusza Gumkowskiego powstały nowe boiska sportowe do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej. Szkoła stała się ozdobą gminy i ważnym oœśrodkiem życia kulturalnego.


 


Widok szkoły przed remontem


Widok szkoły po remoncie

Organizacja szkoły zmieniała się na przestrzeni wielu lat i przebiegała w sposób następujący: •
- 1776-1866 – szkoła parafialna •
-1866-1918 – jednoklasowa szkoła elementarna •
-1919- 1939 – dwuklasowa szkoła powszechna
-• 1946 –- 1999 – oœśmioklasowa (wcześœniej siedmioklasowa) szkoła podstawowa •
- od 1999 – szeœścioklasowa szkoła podstawowa.
 Przy szkole istnieje również oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci pięcio- i sześœcioletnie.

11 paŸdziernika 2006 roku odbyła się uroczystoœść nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Lubotyniu. Zgodnie z wolą całej społecznoœści szkolnej - uczniów, rodziców i nauczycieli - Rada Gminy w Starym Lubotyniu podjęła w dniu 31 marca 2006 roku uchwałę o nadaniu szkołom imienia Jana Pawła II - Papieża Polaka.  uroczystość rozpoczął przemarsz  uczniów i nauczycieli ze szkoły do kościoła parafialnego. Następnie p. Bożena Zaręba - dyrektor naszej szkoły, p. Dorota Kocielska - dyrektor gimnazjum wraz z p. Ireneuszem Gumkowskiem - wójtem gminy oraz ks. kanonikiem Janem Rogowskim powitali zaproszonych gości na czele z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim. Wśród gości była liczna rzesza mieszkańców, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Mszę świętą koncelebrował ksiądz biskup T. Bronakowski, jak również dokonał poświęcenia sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców przy wsparciu sponsorów. Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce p. Bożeny Zaręby - dyrektor szkoły, a ta z kolei przekazała sztandar pod opiekę uczniów. dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w szkole. Najpierw odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku szkoły. Następnie ksiądz biskup Bronakowski poświęcił tablicę i izbę pamięci. Pani dyrektor przypomniała drogę do nadania imienia. "To nie tylko zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie" - powiedziała. Podsumowaniem uroczystości była przepiękna część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli obydwu szkół.
 Dzień 11 pażdziernika 2006 roku był nie tylko wielkim œświętem szkół, ale także całej społecznośœci lokalnej, która licznie wzięła udział w uroczystoœściach.


W 2007 roku władze gminy przeprowadziły w szkole kolejne inwestycje. Po zakończeniu termomodernizacji budynku wybudowano nowe boiska wielofunkcyje, plac zabaw oraz trawiaste boisko do piłki nożnej. Zagospodarowano również teren wokół szkoły.
Nowy plac zabaw
Boisko trawiaste
Boiska wielofunkcyjne
Wokół szkoły

W 2007 roku szkoła otrzymała również nowoczesną pracownię komputerową wpółfinansowaną ze środków EFS.W 2011 roku uchwałą Rady Gminy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu podporządkowano Filię w Podbielu, zmieniając tym samym strukturę organizacyjną szkoły

W 2013 roku przeprowadzono generalny remont sal lekcyjnych na parterze budynku, aby uczniowie z oddziałów przedszkolnych mogli uczyć się w pięknych i kolorowych klasach.

 W 2014 roku  przeprowadzono natomiast generalny remont korytarza i szatni na parterze budynku. Ponadto przebudowano  szkolne łazienki, dostosowując je do potrzeb przedszkolaków.  Zakupiono również nowe meble oraz pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziałów przedszkolnych, w tym nowoczesny sprzęt multimedialny, pobudowano nowy plac zabaw dla młodszych dzieci. Działania te wykonano  ze środków EFS - Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Projekty systemowe" oraz środków własnych gminy.  Dzięki zrozumieniu oczekiwań i potrzeb szkolnej dziatwy przez władze gminy i wsparciu finansowemu nasza szkoła staje się coraz piękniejsza i kolorowa, zachwyca zarówno uczniów jak i rodziców, bowiem wygląda jak z bajki.

Dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu włądz gminy w latach 2015-2016 przeprowadzono kolejny etap remontu szkoły.  Sale lekcyjne, korytarze i łazienki całkowicie zmieniły swój wygląd. Teraz w naszej szkole jest pięknie i kolorowo.

Ponadto władze gminy podjęly decyzję o likwidacji Filii w Podbielu z dniem 31.08.2016r. ze względu na małą liczbę uczniów. Uczniowie i nauczyciele z Filii zostali przeniesieni do szkoły w Lubotyniu.

W roku 2017 wykonano remont klas lekcyjnych nad salą gimnastyczną oraz górnego korytarza. Teraz jest tam pięknie i kolorowo jak w bajce. Uczniom nie pozostało nic innego, jak  tylko się jeszcze lepiej uczyć .
Z dniem 01.09.2017r., w związku z reformą systemu oświaty, nasza szkoła stała się ponownie ośmioletnią szkołą podstawową.