Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej

                       

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz

 

                bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był , a nie tylko

 

więcej miał; aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada,

 

                                                                     umiał  bardziej i pełniej być człowiekiem,

 to znaczy ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

 

                                                                                                         (Jan Paweł II)

 


WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Pawła II – Papieża Polaka

w Starym Lubotyniu

 

1. Sfera organizacji i kierowania szkołą

    Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą wszystkich (nauczycieli, uczniów, rodziców) do twórczych działań.

     Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  .

   Wspólnie tworzymy podstawowe dokumenty szkoły , np.: program wychowawczy,  wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy, itp.

     Kompletujemy zespół ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i dużym zaangażowaniem w życie szkoły. Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN. Kierujemy się zasadą ,,Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.”

    Prowadzimy działania w celu ciągłego doskonalenia, ulepszania , unowocześniania i urozmaicania naszych usług na rzecz klientów szkoły. Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru.

    Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami i przepisami prawa oświatowego.

   Dbamy o życzliwą atmosferę pracy w naszej szkole i właściwe stosunki interpersonalne, np.: nauczyciel – uczeń, uczeń –uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel  - nauczyciel.

      Dbamy o modernizację i zwiększenie oraz właściwe wykorzystanie bazy szkoły, w tym zwiększenie i urozmaicenie pomocy dydaktycznych.

2. Sfera dydaktyczna

-         „Pomagamy uczniom otworzyć drzwi do dalszych etapów kształcenia”

-   Uczymy głownie metodami aktywnymi i aktywizującymi uczniów do wytężonej pracy. Unikamy encyklopedyzmu.  Wyznajemy zasadę, że „te metody są dobre, które są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty” i są dostosowane do możliwości uczniów.

-    Stosujemy korelację międzyprzedmiotową, realizujemy treści ścieżek edukacyjnych.

-    Dbamy o rozwijanie umiejętności kluczowych oraz lingwinistycznych naszych  uczniów.

-  Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe, różnorodne dostępne środki dydaktyczne w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego i zwiększenia aktywności i mobilizacji uczniów.

-    Stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień, talentów i zainteresowań.  Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz zawodach sportowych

-   Stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami szkolnymi, dostosowujemy wymagania do możliwości uczniów zgodnie z orzeczeniami i opiniami PPP, prowadzimy indywidualizację procesu dydaktycznego.

-    Stosujemy motywacyjny i aktywizujący system oceniania.

-     Proponujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.

-    Prowadzimy ewaluację wewnętrzną pracy szkoły celem ciągłego jej doskonalenia i dostosowania do potrzeb klientów szkoły. Prowadzimy pomiar dydaktyczny, stosujemy nowe narzędzia pomiaru celem właściwego przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego i kontynuowania nauki w gimnazjum.

3. Sfera wychowawczo –opiekuńcza

-    Uczymy, jak być dobrym człowiekiem

-    Tworzymy atmosferę życzliwą i przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności.

-   Dbamy o to, aby nasza szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy programy profilaktyczne i ścieżki edukacyjne poświęcone tej tematyce. Propagujemy zdrowy styl życia i unikanie wszelkich uzależnień.

-    Propagujemy zachowania proekologiczne .

-  Propagujemy patriotyzm i zainteresowanie historią, kulturą oraz dniem dzisiejszym lokalnego środowiska. Rozwijamy aktywność społeczną uczniów.

-  Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia oraz zachowania pochwalane i zachowania zwalczane i karane przez szkołę.

-   Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

- Poddajemy specjalnej opiece dzieci specjalnej troski ( dzieci nauczane programem szkoły specjalnej, dzieci z opiniami PPP, nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, programy terapeutyczne) oraz dzieci wybitnie uzdolnione. Jednym  i drugim staramy się zapewnić możliwości indywidualnego rozwoju.

-   Zapobiegamy zjawisku „segregacji” uczniów.

- Współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad. Staramy się zaangażować rodziców w pracę i życie szkoły.

-  Staramy się włączyć uczniów w życie lokalnego środowiska, zainteresować ich jego sprawami i problemami.

-    Propagujemy nauki i przesłania Jana Pawła II

-    Staramy się postępować według nauk Ojca Świętego, aby nigdy nie splamić sztandaru Szkoły i być godnym  Jej wielkiego Patrona.

-   Staramy się pomagać uczniom  i ich rodzicom w miarę naszych możliwości. Organizujemy pomoc w nauce, pomoc socjalną – bezpłatne dożywianie i pomoc w zakupie podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

4. Promocja szkoły

-   Przygotowujemy uczniów do aktywnego udziału w życiu lokalnego społeczeństwa

- Aktywnie współpracujemy z organem prowadzącym  i realizujemy założenia polityki oświatowej gminy.

-  Bierzemy aktywny udział w imprezach lokalnych i środowiskowych, jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami imprez lokalnych

-   Publikujemy informacje o naszej szkole w prasie lokalnej oraz w Internecie (prowadzimy stronę WWW naszej szkoły)

-   Wydajemy gazetkę szkolną redagowaną przez uczniów

-    Staramy się zdobyć dodatkowe fundusze dla szkoły

-   Współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi

- Jesteśmy organizatorami imprez dla szkoły i społeczności lokalnej propagujących sylwetkę, pontyfikat i nauki Jana Pawła II

-   Godnie reprezentujemy naszą Szkołę na zewnątrz

-   Propagujemy sukcesy naszych uczniów