Strona używa cookies

Turniej piłki ręcznej


        ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

(WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY)

      Ogólne zasady oceniania

§ 62.1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących podstawowych obszarów:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)  dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia  oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  wychowawczej.

5.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ustalanie ocen bieżących i  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym statucie;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej
w niniejszym statucie;

6)  ustalanie warunków i  sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z zasadami  dotyczącymi oceniania
z zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

§ 63.1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. O wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego programu nauczania  informują:

a)  uczniów – nauczyciele  poszczególnych zajęć edukacyjnych  w terminie do
15 września;

b)  rodziców – wychowawcy klas  na pierwszym zebraniu klasowym rodziców;

4.  Komplet wymagań edukacyjnych  jest do wglądu  u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

5.   O  obowiązujących zasadach oceniania zachowania  informuje wychowawca oddziału:

1)  uczniów – w terminie do 15 września danego roku szkolnego;

2) rodziców  -   na pierwszym zebraniu klasowym rodziców.

§ 64.1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1)    bieżące,

2)    klasyfikacyjne:

a)  śródroczne i roczne

b)  końcowe.

2.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

1)    z pracy pisemnej – poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co         i w jaki sposób wymaga dalszej poprawy oraz ustne dodanie komentarza, jak powinien dalej się uczyć;

2)    z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania lub ćwiczenia albo obserwacji działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych – poprzez  ustne wskazówki pomocne      w dalszym uczeniu się lub wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy;

3)    z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym – poprzez wskazanie na systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność merytoryczną oraz językową, a także określenie, jak powinien dalej się uczyć;

4)    z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie                 i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych;

5)    ocenę klasyfikacyjną – poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej            w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  nauczyciel przedstawia dodatkowe uzasadnenie ustalonej oceny (w formie ustnej).

5.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane uczniom i ich rodzicom do wglądu. (Nie stosuje się kopiowania sprawdzonych i ocenionych prac ani żadnej dokumentacji dotyczącej oceniania).

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1) egzaminu klasyfikacyjnego,

2) egzaminu poprawkowego,

3) zastrzeżeń wniesonych do oceny ustalonej niezgodnie z przepisami,

4) oceniania ucznia
- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Zabrania się kopiowania, kserowania lub fotografowania udostępnionej dokumentacji.

§  65.1.  Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych          
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w pkt 1- 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,            
 o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4. Szczegółowe zasady dostosowania  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia  ustala nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z  przyjętym regulaminem.

Zasady zwalniania z zajęć edukacyjnych

 

 § 66.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 67.1.   Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,       
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,      z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zasady klasyfikacji

§ 68.1. Uczeń podlega w Szkole klasyfikacji:

1)    śródrocznej i rocznej,

2)    końcowej.

 § 69.1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

1)        podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;

2)        podsumowaniu zachowania ucznia;

3)        ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;

4)        ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

z tym, że w klasach I-III w przypadku:

a)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;

b)        dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
 z tych zajęć.

2.     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w   styczniu.

3.     Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.

4.     Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę i uczniów danego oddziału poprzez wpis ołówkiem przewidywanej oceny w miejscu przeznaczonym na zapis oceny klasyfikacyjnej na 2 tygodnie przed śródrocznym i na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej Szkoły o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

5.     Na tydzień przed śródrocznym i dwa tygodnie rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca poprzez   wpis w dzienniczku ucznia przekazuje informacje rodzicom o przewidywanych ocenach. Informację o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem wychowawca przekazuje w formie pisemnych zawiadomień na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym.

6.     Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 

7.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 70.1.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia     
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,     z tym że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

§ 71.1. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz,

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej czyli klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej.

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych         w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym  opracowanym dla tego ucznia.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

§ 72.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

§ 73.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2. W Szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną     
z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy
w Szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

Zasady oceniania w klasach I - III

 § 74.1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w niniejszym statucie.

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

3. W ocenianiu bieżącym osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I – III stosuje się oceny wyrażone stopniem, tj.:

1) stopień celujący – 6 - cel;

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb;

3) stopień dobry – 4 – db;

4) stopień dostateczny – 3 – dst;

5) stopień dopuszczający – 2 –dop;

6) stopień niedostateczny – 1 – ndst.

 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów oraz skrótów.

4. Ocenianie w klasach I – III ma charakter motywujący, a nauczyciel stara się podkreślić  sukcesy i wkład pracy ucznia, stara się też zmotywować go do dalszej pracy. Stopnie najniższe nauczyciel stawia w sytuacjach, gdy uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania nauką i nie podejmuje żadnych działań, nawet przy pomocy nauczyciela, celem nadrobienia braków i zaległości. Nauczyciel stara się nie zniechęcać dziecka do dalszej nauki, a podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zachęcić go do rozwijania swoich wiadomości i umiejętności.

5. Ocenianie bieżące jest drogowskazem dla ucznia, nauczyciela i rodzica  do dalszej pracy. Daje informację o tym, co uczeń umie i wykonuje poprawnie, w czym jest dobry, a nad czym powinien jeszcze popracować, co i w jaki sposób poprawić, na co zwrócić uwagę
w dalszej pracy. Nauczyciel otrzymuje informację o trafności i efektywności zastosowanych środków i metod, a w razie słabych wyników – sygnał do ich dalszej modyfikacji i dostosowania do możliwości ucznia.

6. Ocenianie  klasyfikacyjne ma charakter bardziej ogólnej informacji o aktywności dziecka, jego postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o występujących trudnościach, stanach  wewnętrznych przeżyć dziecka oraz sposobach ich ujawniania. Ocena okresowa powinna mieć charakter diagnostyczno – informacyjny i jako taka powinna być motywująca, zachęcająca dziecko do dalszej pracy nad sobą.

7.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości      
 i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane      z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8. Ocenę opisową powinna charakteryzować życzliwość i szacunek dla dziecka oraz wiara
w jego możliwości. Ocena opisowa podkreśla osiągnięcia ucznia, udzielając jednocześnie wskazówek do dalszej pracy nad sobą.

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Zasady oceniania w klasach IV – VIII

 

§ 75.1. W klasach IV – VIII stosuje się ocenianie bieżące i ocenianie klasyfikacyjne.

2. Ocenianie bieżące (ocena cząstkowa) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna oraz końcowa) ustala się w stopniach według następującej skali:

1)  stopień celujący – 6 - cel;

2)  stopień  bardzo dobry – 5 - bdb;

3)  stopień dobry – 4 - db;

4)  stopień dostateczny – 3 - dst;

5)  stopień  dopuszczający – 2  - dop;

6)  stopień  niedostateczny – 1 – ndst.

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny wymienione w ust.2 pkt 1-5.

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.2 pkt 6, tj. ocena niedostateczna.

§ 76.1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

2.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym  lub znacznym są ocenami opisowymi.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność  ucznia    w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Ustala się wystawianie ocen bieżących  w dzienniku w formie zapisu cyfrowego.
W ocenianiu prac pisemnych uczniów (zeszytach, sprawdzianach, testach, itp.) dopuszcza się stosowanie zapisu cyfrowego ocen  lub stosowanie skrótów ocen.

5. Dopuszcza się stawianie znaków „+" i „-" przy ocenianiu bieżącym.

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zabrania się stosowania w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) skrótów literowych nazw stopni (z wyjątkiem statystycznych zestawień klasyfikacyjnych). Zabrania się także używania korektora do poprawiania ocen klasyfikacyjnych. Ocenę wystawioną pomyłkowo należy przekreślić czerwonym długopisem, wpisać kolorem czerwonym ocenę właściwą, podpisać się czytelnie i wpisać datę dokonania poprawy.

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny

 

§ 77.1.  Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

      1)   ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

c)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych        i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym,

      2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                      

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania     przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

      3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który;

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

      4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy              w dalszym uczeniu się danego przedmiotu,

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,

c) jest mało aktywny i średnio zainteresowany przedmiotem,

      5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

c) nie angażuje się w pracę i często przeszkadza innym,

      6)   ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania
o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c) odmawia wykonywania zadań, uniemożliwia pracę innym.

2. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych przedstawiają nauczyciele uczniom na pierwszych zajęciach edukacyjnych.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do możliwości uczniów zgodnie                     
z obowiązującym regulaminem dostosowania wymagań oraz indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów oraz ich możliwościami.

Zasady oceniania testów i sprawdzianów

 

§ 78.1. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów (obejmujących określony zakres materiału we wszystkich poziomach - od koniecznego do wykraczającego) stosuje się następujące kryteria:

1) na ocenę celującą – od 99% do 100%  wykonanych zadań,

2) na ocenę bardzo dobrą – od 90% do 98%,

3) na ocenę dobrą - od 71% do 89%,

4) na ocenę dostateczna – od 53% do 70%,

5) na ocenę dopuszczającą – od 35% do 52%.

2. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów obejmujących określony zakres materiału         
 w  poziomach od koniecznego do dopełniającego stosuje się następujące kryteria:

1) na ocenę bardzo dobrą – od 90% do 100%,

2) na ocenę dobrą - od 71% do 89%,

3) na ocenę dostateczna – od 53% do 70%,

4) na ocenę dopuszczającą – od 35% do 52%.

3. Zakres wykraczający materiału może być również sprawdzany poprzez wykonanie zadań dodatkowych – dla zainteresowanych uczniów, natomiast test podstawowy może obejmować treści nauczania od koniecznych po dopełniające. Wtedy uczeń, aby uzyskać ocenę celującą musi wykonać od 95% do 100% zadań testu podstawowego i zadanie dodatkowe.

 4. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów uczniów posiadających orzeczenia i opinie        
 o dostosowaniu warunków do potrzeb i możliwości ucznia i wskazania do obniżenia wymagań stosuje się obniżenie w/w kryteriów procentowych  o 5% do 20% na poszczególne oceny – w zależności od rodzaju orzeczenia lub opinii (w przypadku, gdy uczeń pisze test ogólny).

5. Nauczyciele mogą również stosować  testy przygotowane dla danego ucznia, obejmujące tylko obowiązujący  zakres materiału (konieczny lub podstawowy i konieczny), wtedy do uzyskania danej oceny (dopuszczającej lub dostatecznej) konieczne jest uzyskanie 50 % punktów.

Zakres sprawdzania i oceniania

§ 79.1.  Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają:

1) Odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział       
w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp.;

2)  Prace pisemne w klasie:

a) kartkówka   - obejmuje treści z 3 lekcji (lub mniej), jest równorzędna odpowiedziom ustnym. Czas trwania: 5-15 min.

b) dyktanda - pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp., muszą być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni.

c) sprawdzian    - obejmuje treści minimum z jednego działu, zapowiedziany                    i potwierdzony wpisem do dziennika na 1 tydzień przed. Czas trwania: do 45 min.,

d) testy  - mogą być różnego typu: otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy itp.; według specyfiki przedmiotu, zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na  1 tydzień przed,

e) praca klasowa - obejmuje treści min. z 2 działów; musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał, zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika na 1 tydzień przed, czas trwania: 1-2 godz. lekcyjne,

f) ćwiczenia i zadania wykonywane w czasie zajęć;

3) Prace domowe:

a)   notatki, zadania praktyczne,

b)   własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, techniczne i inne,

c)    referat - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,

d)   projekty;

4) Aktywność na lekcji:

a)  notatki,

b)   praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy itp.),

c)  odgrywanie ról – drama,

d)    inne formy - zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów,

e) własna twórczość uczniów w Szkole,

f) twórczość plastyczna, techniczna, muzyczna i inna uczniów.

2. Ustala się następujące limity sprawdzianów, prac klasowych i testów:

a) w tygodniu         - 3

b) w ciągu dnia       -2

3. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. 

4. Nauczyciel stosuje systematyczne ocenianie uczniów za różne formy aktywności.

5. Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się co najmniej 
4 oceny cząstkowe.

6.  Sprawdziany, testy i prace klasowe  nauczyciel powinien zapowiedzieć przynajmniej tydzień przed planowanym terminem i informację o tym wpisać w dzienniku lekcyjnym.

7. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej.  Jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych                 
 w tygodniach 
następnych ponoszą uczniowie.

§ 80.1. Nauczyciel jest  zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac klasowych            
w następujących terminach:

a) kartkówek: w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki,

b) prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, dyktanda, testy): w terminie do 2 tygodni od daty pracy.

2. Sprawdzone i ocenione  pisemne prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

   a)  uczniowie zapoznają się ze sprawdzonymi pracami klasowymi w Szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

  b) rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci       
w Szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem danego zajęcia edukacyjnego;

  c) na prośbę ucznia  lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę  powinien ją uzasadnić.

3. W razie nieobecności nauczyciela powyższe terminy ulegają przesunięciu o 1 tydzień od daty powrotu nauczyciela do pracy.

4. Poprawa sprawdzianu powinna być wpisana w dzienniku zajęć i powinna uwzględniać problemy i braki wynikłe w czasie sprawdzianu.

5.  Sprawdziany, testy i prace klasowe uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do końca sierpnia danego roku szkolnego.

Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania uczniów do zajęć

 

§ 81.1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych                          
w następujących przypadkach:

a) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni);

b) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska;

c) wskutek wypadków losowych.

2.   W przypadku zajęć z wychowania fizycznego mają zastosowanie przepisy zawarte
w ust. 1. Nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.

3.  W przypadku zajęć z plastyki i techniki mają zastosowanie przepisy zawarte w  ust. 1. Nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów          
 i materiałów.

4.     Za nieprzygotowanie uważa się:

a) brak pracy domowej;

b) brak podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów, itp.;

c) brak przyborów szkolnych;

d) „nienauczenie się” wymaganego zakresu materiału;

e) brak stroju sportowego, przyborów geometrycznych, plastycznych lub innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

5.  Uczeń może być dwa razy w ciągu okresu nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny. W przypadku zajęć, których wymiar wynosi 1 godzinę w tygodniu, limit nieprzygotowań bez podania przyczyny wynosi jeden raz w ciągu okresu.

Zasady oceniania zachowania uczniów

 

§ 82.1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                   
 w szczególności:

             1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

             2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

             3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

             4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

             5)  dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

             6)  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

   7) okazywanie szacunku innym osobom;

   8) przestrzeganie regulaminu Szkoły.

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: 

         1) wzorowe;

         2) bardzo dobre;

         3) dobre;

         4) poprawne;

         5) nieodpowiednie;

         6) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub tych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 § 83.1. W ocenianiu zachowania stosuje się następujące ramowe kryteria:

1)     ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz klasy, Szkoły lub środowiska, bierze aktywny udział w życiu Szkoły                     i reprezentowaniu jej na zewnątrz, jest kulturalny, jest przykładem dla innych           w zakresie obowiązkowości, pracowitości, sumienności, kultury osobistej, kultury zachowania, życzliwości i otwartości w stosunku do innych ludzi, zawsze gotów do pomocy innym (nie może mieć żadnej godziny nieusprawiedliwionej), nosi schludny, estetyczny i niewyzywający strój  z przypiętą tarczą szkolną i nie otrzymał żadnej uwagi w ciągu danego okresu;

2)     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą, bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły, jest przykładem dla innych w zakresie punktualności, pracowitości, kultury zachowania oraz życzliwości, nosi schludny, niewyzywający i estetyczny strój z przypiętą tarczą szkolną. Uczeń mógł otrzymać jedną uwagę w ciągu okresu i nie otrzymał kary większej niż upomnienie wychowawcy;

3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu, jego kultura zachowania nie budzi zastrzeżeń, jest obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych, miły i kulturalny, nie używa wulgarnego słownictwa i nie przejawia agresji w stosunku do innych, nie niszczy mienia szkolnego, nie pali papierosów ani nie pije alkoholu,  nosi estetyczny i niewyzywający strój          z przypiętą tarczą szkolną. Uczeń mógł otrzymać dwie uwagi w ciągu okresu;

4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, przez co wywołuje czasami krytyczne uwagi nauczycieli i kolegów,      a sformułowane zastrzeżenia zostały poparte przez wychowawcę klasy, uczeń jest agresywny w stosunku do innych, używa wulgaryzmów, były zgłaszane zastrzeżenia dotyczące jego stroju, na terenie Szkoły używa telefonu komórkowego. Uczeń mógł otrzymać nie więcej niż cztery uwagi w ciągu okresu;

5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza zasady kultury i współżycia społecznego, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, używa wulgarnego słownictwa, bywa agresywny w stosunku do innych osób,  niszczy mienie Szkoły, notorycznie nie przestrzega regulaminu Szkoły;

6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób dopuścił się naruszenia zasad współżycia społecznego, dopuścił się aktów wandalizmu, agresji wobec kolegów lub nauczycieli, notorycznie wagaruje, pali papierosy, kradnie, itp., wywiera bardzo szkodliwy wpływ na kolegów i mimo podjętych przez Szkołę środków zaradczych jego postawa nie uległa poprawie.

3.  Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

4.  Opuszczona i nieusprawiedliwiona liczba godzin powyżej 5 na zajęciach w danym okresie powoduje obniżenie oceny zachowania o jedną ocenę od oceny proponowanej (wystawionej) przez wychowawcę.

5. Otrzymanie nagany wychowawcy klasy powoduje obniżenie oceny zachowania do poprawnej, a dwóch nagan wychowawcy w ciągu jednego okresu obniżenie oceny do nieodpowiedniej.

6. Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły powoduje obniżenie oceny do nieodpowiedniej,
a otrzymanie dwóch nagan Dyrektora w ciągu okresu obniżenie oceny do nagannej.

7. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna  z zastrzeżeniem
art. 44n ustawy o systemie oświaty.

Zasady  poprawiania ocen niesatysfakcjonujących oraz uzyskiwania wyższej   rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny              z zachowania

 

§ 84.1. Oceną niesatysfakcjonującą ucznia może być ocena niedostateczna, dopuszczająca, a nawet dostateczna lub dobra.

2. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niesatysfakcjonującej go, zarówno cząstkowej (za sprawdziany, prace klasowe, testy), jak i klasyfikacyjnej.

3. Nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia cząstkowej oceny niesatysfakcjonującej poprzez ponowne wyznaczenie zakresu treści do nauczenia, formy sprawdzenia tychże treści w terminie do  tygodnia od otrzymania tejże oceny. Uczeń może tylko jeden raz przystąpić do poprawy danej oceny.

4. Uczeń, który został przyłapany na niesamodzielnej pracy (ściąganiu) nie ma prawa do skorzystania z poprawy oceny.

5. W przypadku skorzystania z poprawy i uzyskania lepszej oceny, ocena z poprawy nie zastepuje oceny poprzedniej, a do oceny wyników pracy ucznia liczą się obydwie oceny.

§ 85.1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena śródroczna lub roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

2.  Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny śródrocznej lub rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli
w danym półroczu roku szkolnego:

1)  nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu;

2)  ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 10%;

3)  uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;

4)  w przypadku oceny rocznej - gdy ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

3.  Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z ust. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.

4.  Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.

5.   Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje  dane półrocze.

6.  Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu     
 z informatyki (zajęć komputerowych), muzyki, plastyki lub wychowania fizycznego,
z których ma formę zajęć praktycznych.

7.  Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja, w skład której wchodzi Dyrektor lub wicedyrektor, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8.     Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

9.     Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.

10.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.   Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.

12.   Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

1)     Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący;

2)     wychowawca klasy;

3)     nauczyciel uczący w danej klasie;

4)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

13.    Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:

1)        aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;

2)        pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;

3)        reprezentował Szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

Egzamin  klasyfikacyjny

 

§ 86.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

2.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

1)        uczniów, którzy zostali nieklasyfikowani z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych     
 z powodu usprawiedliwionej nieobecności oraz dla uczniów, którzy zostali nieklasyfikowani z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności – za zgodą rady pedagogicznej;

2)        ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

3)        ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

4)        ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z Dyrektorem zajęcia edukacyjne.

3.     W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:

1)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;

2)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4.     Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

1)        Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący;

2)        nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

5.        W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej Szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej Szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

6.        Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

7.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

8.        Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

9.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

10.     Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11.     Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych
i wychowania fizycznego;

2)     dodatkowych zajęć edukacyjnych.

12.    W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

13.    Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących egzaminu poprawkowego lub zgłaszania zastrzeżeń.

14.    Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

15.    Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;

3)        termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        zadania egzaminacyjne;

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
 o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Egzamin poprawkowy

 

§ 87.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną    z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

3.  W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 88. ust. 1.

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

3)        termin egzaminu poprawkowego;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 88.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.  Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
 z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 87 ust. 1.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:

1)        Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący;

2)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)        termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        zadania sprawdzające;

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  wychowawca oddziału;

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5)  przedstawiciel rady rodziców.

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)  termin posiedzenia komisji;

3)  imię i nazwisko ucznia;

4)  wynik głosowania;

5)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

Promowanie uczniów

 

§ 89.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia      
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:

1)  wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia;

2)  na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.    Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:

1)  wychowawcy oddziału po uzyskaniu zgody rodziców ucznia;

2)  na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału.

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

    § 90.1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę   
i przystepuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

     § 91.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

     § 92.1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

Turniej piłki ręcznej