Strona używa cookies
Turniej piłki ręcznej

Wyprawka szkolna

Uczniowie uczęszczający do "lubotyńskich" szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski można składać do 11 września 2015 r., ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej formy wsparcia o charakterze socjalnym i zgromadzić wymagane dokumenty.


Do kogo adresowany jest rządowy program „wyprawka szkolna”?

W tym roku rządowy programem „wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w:

• klasach III szkoły podstawowej,
•  także do słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników?

• uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „wyprawka szkolna” uczęszczający do szkoły zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Lubotyń, spełniający kryterium dochodowe 574,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych),


Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków  do pobrania dostępne na stronie Gminy Stary Lubotyń: www.lubotyn.pl